San Lazzaro degli Armeni, Venezia

printing press 940x626

(P. Kevorg Sarksian)